«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»,

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»,

 

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45233123-7,45233141-9 - εκτιμώμενης αξίας 247.899,99 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η οποία αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών : 147.257,34 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 26.506,32 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του

κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους

όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016 : 26.064,55 €

Αναθεώρηση : 91,14 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : 47.980,64 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 247.899,99 €

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 191/2018 και ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα. Καλλιόπη Μακρή) στο τηλέφωνο 2461350400, στο e-mail: grammateiaty@kozanh.gr, καθώς και διαμέσου του τηλεομοιότυπου (FAX) στον αριθμό 2461301194.

3. Η αναλυτική διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την υπ. αρ. 127/2017 (ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ. με τίτλο «Έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή» καθώς και τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του Ν.4488/2017 (Α' 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και το αρ. πρωτ. 1250/28-02-2018 (Α.Δ.Α.: ΨΠΣΞΟΞΤΒ-70Α) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν».

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 17/ 10/ 2018 ημέρα Τετάρτη σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., επισυνάπτοντας ταυτόχρονα στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

5. Το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 95 παρ.2α και 98 του ν.4412/2016.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΪΊΑΣ (προϋπολογισμού 199.919,35€) και που είναι εγκατεστημένα/ες σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, ορίζεται στο ποσό των εικοσιένα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (3.999,00 €) με ισχύ όχι μικρότερη των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ανοικτής διαδικασίας, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 17/05/2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ έτους 2018 & 2019 Κ.Α. 15.7323.0008.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 «Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6‰» απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).

9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Κοζάνη , 21/09/2018 Ο Δήμαρχος Κοζάνης Ελευθέριος Ιωαννίδης

 


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία