Περίληψη Διακήρυξης : Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε Λιγνιτωρυχεία, σταθμούς παραγωγής και αυτόνομους και τοπικούς σταθμούς παραγωγής των Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ.

Περίληψη Διακήρυξης : Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε Λιγνιτωρυχεία, σταθμούς παραγωγής και αυτόνομους και τοπικούς σταθμούς παραγωγής των Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

[σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ]

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/02-12-2016).

2. Το άρθρο 29 του N.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).

6. Το υπ΄ αριθμ. ΔΑΝΠΟ/66/7/13-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της ΔΕΗ ΑΕ και το από 24-03-2017 E-Mail της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της ΔΕΗ ΑΕ

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 231/2017 (με αρ. πρωτ.: ΔΑΝΠΟ/30693/28-11-2017) Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ.

8. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΚΠ/ΔΕΗ) με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/43/8783/16.03.2018 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΚΣΕ/33/07.03.2018 βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, Σχεδιασμού & Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΝΠΟ/6929/19.03.2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ Α.Ε.

11. Το υπ’ αριθμ. ΔΕΘ/Φ.812/5752/06.06.2018 έγγραφο κατανομής των θέσεων της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης ΘΗΣ, στο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

12. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΗΣ ΑΓ.Δ./5850/19.06.2018, 5851/19.06.2018,5852/19.06.2018 και 5853/19-.06.2018 έγγραφα του Διευθυντή ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου σχετικά με τον έλεγχο διαβάθμισης της ειδικής εντοπιότητας της ΔΕΗ, τις άδειες της ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεροστροβίλων και την ύπαρξη κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού -

Τεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων  

 

8

Μήνες

(ημερήσιοι)

3

202

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών –Υποσταθμών  

 

8

Μήνες

(ημερήσιοι)

3

203

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ &

Αεριοστροβίλων

 

8

Μήνες

(ημερήσιοι)

7

204

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτες Ορυχείων  

 

8

Μήνες

 

8

205

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών –Υποσταθμών

 

 

8

Μήνες

(βάρδια)

 

1

206

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ &

Αεριοστροβίλων

 

8

Μήνες

(βάρδια)

22

207

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

 

8

Μήνες

(βάρδια)

9

208

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρα (Σκούπα)

8

μήνες

1

209

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών)

8

μήνες

1

 

209

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών)

8

μήνες

1

210

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

 

8

Μήνες

(βάρδια)

1

211

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές

(Οδηγοί Λεωφορείου

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

8

Μήνες

(βάρδια)

3

212

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

(δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγός Μηχανοδηγός Χειριστής

(Οδηγός

 Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

8

μήνες

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μία από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανόμενων αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κοζάνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου αυτοπροσώπως ή με νόμιμο Εκπρόσωπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της Υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου όπου αυτή εδρεύει.
Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2461054305 κα Μακεδόνα Δέσποινα και 2461054265 κα Κουντουρά Αλεξάνδρα.Για τη ΔΕΗ

Β. ΤΣΙΓΚΑΣ
Διευθυντής Κλάδου ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία