Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης Αριθμ. 08/2020

Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης  Αριθμ. 08/2020

Για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, και αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, για τα έτη 2021 - 2022.

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & ΚΡ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Δ/νση: Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2651360339 - FAX: 26513 60341 – email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr.

Πληροφορίες: Αντώνης Μαυράκος.

Αντικείμενο: Η ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5), γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), και αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, για τα έτη 2021 - 2022.

Η προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων οχτώ ευρώ (118.508,00€) με ΦΠΑ 24%, τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΛΕ 2410201001 των Ε.Φ. 999-03).

Διαδικασία: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από ελάχιστη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 121 του ν. 4412/2016.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς: για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά Υπηρεσία).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ., μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.μ., (ήτοι 02-12-2020, ημέρα Τετάρτη), μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. (Σύμφωνα με τις παρ. 3.1.1-3.1.2. του Αναλυτικού Τεύχους της διακήρυξης).

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για κάθε προσφορά ανά τμήμα (ανά υπηρεσία) ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., [άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016]. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών ήτοι μέχρι 02-01-2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων(Σύμφωνα με την παρ.2.2.1 του Αναλυτικού Τεύχους της διακήρυξης).

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης: θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε Τμήμα-Υπηρεσία στο σύνολο των απαιτούμενων ειδών.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο είναι η 11-11-2020.

Αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγών είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η υποβολή προσφυγών και ένδικων μέσων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.4. του Αναλυτικού Τεύχους της διακήρυξης.

Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2021 και ως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης θα γίνει σύμφωνα με την παρ.2.1.3.του Αναλυτικού Τεύχους της διακήρυξης.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Βασίλειος Πολ. ΜιχελάκηςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ