Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)

Για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021 προϋπολογισμού 78.062,94 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 15

Πόλη ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 50200

Τηλέφωνο 2463350113

Φαξ 2463350113

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο grprom1@ptolemaida.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : ΚΕΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΕΠΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.ptolemaida.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, αρμόδιοι υπάλληλοι Δεπάστα Ευαγγελία και Κεσίδου Παρασκευή , τηλέφωνο & Φαξ : 2463350113, email:grprom1@ptolemaida.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

3. Κωδικοί CPV:

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής

03333000-4 Νωπό αγελαδινό γάλα

15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος

15221000-3 Κατεψυγμένα ψάρια

15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά

03221200-8 Οπωροκηπευτικά

15612500-6 Προϊόντα αρτοποιϊας

15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής

15812000-3 Είδη ζαχαροπλαστικής

15411110-6 Ελαιόλαδο

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 53 – Δυτική Μακεδονία

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών τροφίμων σίτισης (διάφορα τρόφιμα παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου), γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών του Δήμου Εορδαίας και γάλακτος των δικ/χων υπαλλήλων

του ΝΠΔΔ , για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 78.062,94 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 68.064,41€ ΦΠΑ : 9.998,53€ ).

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας : Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν εντολής από την υπογραφή της σύμβασης και για διάστημα ενός έτους .

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να πληρούν τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.7. της διακήρυξης κριτήρια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. Δήμου Εορδαίας

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24% 7.630,00 1.831,20 9.461,20

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 12.454,60 1.619,10 14.073,70

ΟΜΑΔΑ 3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.080,00 140,40 1.220,40

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.159,90 800,79 6.960,69

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.144,00 408,72 3.552,72

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 11.129,00 1.446,77 12.575,77

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 9.701,50 1.572,05 11.273,55

ΟΜΑΔΑ 8 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ 14.302,20 1.859,29 16.161,49

ΟΜΑΔΑ 9 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2.463,21 320,22 2.783,43

ΣΥΝΟΛΟ 68.064,41 9.998,53 78.062,94

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών της ομάδας.

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ποσοτήτων εκάστης ομάδας .

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 3-11-2020 Α/Α Συστήματος 100294 4-11-2020 Ώρα 07:00 π.μ. 18-11-2020 Ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ .

Σχετικές οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών με αριθμ. 5 και 6/2020 (20REQ007397249 / 30-9-2020) του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. με τις οποίες διατίθεται η σχετική πίστωση από τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2021 και οι Α.Α.Υ. 79 και 80/6-7-2020 από τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020.

15. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Κάθε οικονομικός φορέας που έχει συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας έχει την δυνατότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα ,τον Ν 4472/ 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) και το ΠΔ 39/2017 να υποβάλει προδικαστική προσφυγή ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ , και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Σχετικό το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης καθώς και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : Α/Α 100294.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα άρθρο 66 ,377 και 379 του Ν. 4412/2016 .

17. Εγγυήσεις : Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ζητούμενων ειδών . Σε περίπτωση που κατατίθεται προσφορά για συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών τις μελέτης , τότε το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες .

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

Παναγιώτης Ν. ΠλακεντάςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ