Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΕΥΑΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΕΥΑΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούµε σε συνεδρίαση τον ∆ιοικητικού Συµβουλίού της ∆.Ε.Υ.Α.Ε που θα
διεξαχθεί δια περιφοράς µέσω τηλεφώνού, κατ'εφαρµογή των υπ'αριθµ.18318/13-
03-2020, 40/20930/3 1-3-2020, 33282/29-05-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίων
τον Υπουργείου Εσωτερικών, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίού 2020 και ώρα έναρξης
10:00 π.µ έως 13:ΟΟµ.µ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω
Θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:
Ορισµός υπευθύνού για το Πληροφοριακό Σύστηµα της Ε.∆.Ε.Υ.Α.
Λήψη απόφασης σχετικά µε πληρωµή κατανάλωσης νερού από ∆ΗΜΟ,
Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π.
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης προµηθειών-υπηρεσιών-έργων κ.λ.π.
"Εγκριση πρακτικών ανάθεσης προµηθειών-υπηρεσιών-έργων κ.λ.π
Λήψη απόφασης σχετικά µε την υπ'αριθµ. πρωτ.6892/18-09-2020 αίτηση
υπαλλήλού της ∆.Ε.Υ.Α.Ε.
Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιµών.
Λήψη απόφασης για πρόσληψη Τεχνικού Συµβούλού.
Τροποποίηση της υπ'αριθµ. 57/2020 Α.∆.Σ. ως προς τον τίτλο τον έργου.
Άνοιγµα Λογαριασµού Ταµειακής ∆ιαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Μέχρι και την ηµέρα συνεδρίασης µπορείτε να προσέλθετε στο Γραφείο της
Γραµµατείας ∆.Σ. για να ενηµερωθείτε σχετικά. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ