Σάββατο 15 Αυγούστου 2020

Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020, ώρα 11:00 π.μ.

Από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση

νεότερης πρόσκλησης.

 

 

Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

28 Ιουλίου 2020
ώρα 11:00 π.μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”, όπως ισχύει
σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Eurobank
Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου
2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των
μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα λάβει χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω
τηλεδιάσκεψης δυνάμει του άρθρου 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020, η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του v. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020) και περαιτέρω τροποποιήθηκε
με το άρθρο 4 του v. 4702/2020 (ΦΕΚ Α’ 130/03.07.2020) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 125 του ν. 4548/2018.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019. Εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 για τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019.
7. Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της
Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014,
με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών
σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για
τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

2/6
8. Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης
κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσής της κατά €0,0155, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους
αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση κεφαλαίου μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με
την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στην μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου
ΗΕ 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY
HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (εφεξής η «Εκδότρια»),
ήτοι 1 μετοχή της Εκδότριας για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναλογία προέκυψε
κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4548/2018 για την αποτίμηση της αξίας των
μετοχών έκδοσης της Εκδότριας και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού ύψους €20.400.390,19 με
αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά
€0,0055, με σκοπό την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας στα
€0,22 η κάθε μία. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του
καταστατικού της Εταιρείας. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την
εκποίηση μετοχών έκδοσης της Εκδότριας προκειμένου να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που
δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα το τίμημα από την εκποίηση.
9. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή δυνατότητας
συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της
ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση.
10. Ανακοίνωση της εκλογής νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δυνάμει του
άρθρου 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του v. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020) και περαιτέρω τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του v.
4702/2020 (ΦΕΚ Α’ 130/03.07.2020) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν.
4548/2018, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους
μετόχους για τα ακόλουθα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2020 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος
εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που
διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά
την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική
Συνέλευση.

3/6
Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της
Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Τακτική Γενική
Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι
της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον
όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω
δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης
ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική
Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι μέτοχοι θα
συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας από
απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δυνάμει του άρθρου 33 παρ. 2 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του v. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’
83/10.4.2020) και περαιτέρω τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του v. 4702/2020 (ΦΕΚ Α’ 130/03.07.2020)
καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.
Προς τον σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη να
επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν, το αργότερο, εφόσον είναι δυνατόν, μέχρι την
Ημερομηνία Καταγραφής και, σε κάθε περίπτωση, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
1. Για τους μετόχους που έχουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ή έχουν κωδικούς της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (taxisnet) για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση - ταυτοποίησή τους:
Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses), για τους μετόχους
με αυτοπρόσωπη παρουσία (παρουσία του ίδιου του μετόχου στην τηλεδιάσκεψη) και την υποβολή της
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor
Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.
Προδιατυπωμένο κείμενο υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή των μετόχων της Εταιρείας στην
Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο ελεύθερο κείμενο της ως άνω
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.eurobankholdings.gr).
2. Για τους μετόχους χωρίς κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ούτε κωδικούς της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (taxisnet) ή μετόχους που δεν επιθυμούν η αυθεντικοποίηση - ταυτοποίησή τους να γίνει
μέσω αυτών:

4/6
Α) Με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.eurobankholdings.gr), τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή
(περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής) και την υποβολή της υπεύθυνης
δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας
Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services
της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.
Β) Με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.eurobankholdings.gr) και την υπογραφή της παρουσία υπαλλήλου σε κατάστημα της ανώνυμης
εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την
υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor
Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.
Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε εκ των άνω (υπό 1 και 2) περιπτώσεων, ο μέτοχος θα πρέπει να
δηλώνει τον αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του
προκειμένου να του αποσταλεί ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει να
συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Άλλως, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω
αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που μέτοχος
κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών,
αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε
λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει
διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να γίνει σαράντα οκτώ (48)
τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους
κατωτέρω τρόπους:
1. Για τους μετόχους που έχουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ή έχουν κωδικούς της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (taxisnet) για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση -ταυτοποίησή τους:
Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi» (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-
kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses), και την υποβολή της
ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor
Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.
Προδιατυπωμένο κείμενο εξουσιοδότησης για τη συμμετοχή αντιπροσώπου μετόχου της Εταιρείας στην
Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο ελεύθερο κείμενο της ως άνω
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exoudiotisi» διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.eurobankholdings.gr).

5/6
2. Για τους μετόχους χωρίς κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ούτε κωδικούς της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (taxisnet) ή μετόχους που δεν επιθυμούν η αυθεντικοποίηση – ταυτοποίησή τους και ο
διορισμός αντιπροσώπου να γίνουν μέσω αυτών:
Α) Με τη συμπλήρωση της εξουσιοδότησης (Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου) που βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr), τη θεώρηση του γνησίου
υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής
αρχής) και την υποβολή της εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση
Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.
Β) Με τη συμπλήρωση της εξουσιοδότησης (Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου) που βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr) και την υπογραφή της παρουσία
υπαλλήλου σε κατάστημα της ανώνυμης εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα
Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την υποβολή της εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική
μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας
Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information
Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.
Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε εκ των άνω (υπό 1 και 2) περιπτώσεων, ο μέτοχος θα πρέπει να
δηλώνει τον αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του
αντιπροσώπου του προκειμένου να αποσταλεί στον αντιπρόσωπο ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός
συμμετοχής, ώστε να μπορέσει αυτός να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω
τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Άλλως, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στην
Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους
μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των
συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο
αντιπρόσωπος είναι:
α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από
τον μέτοχο αυτόν,
β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί
τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου
ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α’ έως γ’.

6/6
Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Investor
Information Services της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
Investorsinfo@eurobankholdings.gr ή τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο +30 210-3522400
(καθημερινά μεταξύ 10:00 και 16:00).
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:
(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με
αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς
έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
(β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
(γ) την ανακοίνωση, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, από το Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
ποσών που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της
Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της
Εταιρείας με αυτά.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική
Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι
σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική
Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση
της Εταιρείας.
Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής
τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr).
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η παρούσα Πρόσκληση, ο
συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα για την ψήφο
μέσω αντιπροσώπου καθώς και τα σχέδια απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα
της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.eurobankholdings.gr) και σε έγχαρτη μορφή είτε στη Διεύθυνση Investor Information Services,
Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400) είτε στα γραφεία της Εταιρείας,
Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

7/6

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ