Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ"

Ο Δήμαρχος Βοΐου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ" με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.760,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (CPV: 34993000-4) για την οποία έχει συνταχθεί η υπ’ αρίθμ. 17/2020 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βοΐου.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, Πλατεία Τσιστοπούλου 5, Σιάτιστα, Τ.Κ. 50300, την 7η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", Κωδ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.6662.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου για το έτος 2020.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών είναι επτά (7) μήνες.

 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 980,00 €.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου.

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://dimosvoiou.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Βοΐου, αρμόδιος υπάλληλος: Μυλωνάς Σωτήριος (τηλ.: 2465350185 / 2465350100, Φαξ: 2465350145 2465023270), τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

 

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ