Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020.318/ΛΚΔΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020.318/ΛΚΔΜ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις:

Ø του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει για τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 4412/2016,

Ø της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει των Πρότυπων Τευχών που εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ

όλους τους ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο: «Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κυρίου Πεδίου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 349.923,00 €.

2. Οι διαγωνιζόμενοι/προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη της Διακήρυξης 2020.318/ΛΚΔΜ, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και μία (1) ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

3. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο Αίθουσα Β-14 του Ισογείου του Νέου Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στις 23.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

4. Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από τον κ. Παλαμά Αχιλλέα (τηλ.0030 2463052283, FAX 0030 24630 52237, A.palamas@dei.com.gr) και για τεχνικά θέματα από την κ. Ε. Μπαλή (τηλ.0030 24630 52367, ev.bali@dei.com.gr).

ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ, Τ.Θ. 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ, ΤΗΛ. 2463052283ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ