Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45214200-2 - εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η οποία αναλύεται σε:

 

Δαπάνη εργασιών : 177.755,00 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 31.995,90 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του

κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους

όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016 : 31.462,64 €

Αναθεώρηση : 721,94 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : 58.064,52 €

 

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 265/2019 και ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων.

 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα. Καλλιόπη Μακρή) στο τηλέφωνο 2461350400, στο e-mail: grammateiaty@kozanh.gr, καθώς και

διαμέσου του τηλεομοιότυπου (FAX) στον αριθμό 2461301194.

 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 13.05.2020 ημέρα Τετάρτη σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., επισυνάπτοντας ταυτόχρονα στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

 

5. Το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 95 παρ.2α και 98 του ν.4412/2016.

 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (προϋπολογισμού 115.623,19 €) και έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 125.590,35 €) και που είναι εγκατεστημένα/ες σε:

 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 

7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (4.838,00 €) με ισχύ όχι μικρότερη των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ανοικτής διαδικασίας, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 13.12.2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Α.Π. 2012 – 2016 και την Σ.Α.Τ.Α. 2021 με Κ.Α. 15.7331.0004.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης 2,5%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4612/2019 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01.07.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780).

 

9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

 

10. Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον ανάδοχο.

 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.

 

12. Τα έξοδα, των εκ του Νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσεων της παρούσας διακήρυξης της δημοπρασίας και τυχόν επαναλήψεων της, θα ανέλθουν στο ποσό των 1.500,00 € και θα βαρύνουν την Ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 102/20.03.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚοζάνηςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ