Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020.502/ΛΚΔΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020.502/ΛΚΔΜ

Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών στο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της Διακήρυξης 2020.502/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας : «Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 50 tn.m για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων» παρατείνεται μέχρι την 12.05.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12.05.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ στην Αίθουσα Διαγωνισμών της ΔΛΚΔΜ (Ισόγειο Νέου Διοικητηρίου, Γραφείο Β-14).

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική δημοσίευση.

ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ, Τ.Θ. 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ, ΤΗΛ. 2463052283ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ