Τρίτη 7 Απριλίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020.309/ΛΚΔΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020.309/ΛΚΔΜ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις:

Ø του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει για τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 4412/2016,

Ø της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει των Πρότυπων Τευχών που εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ

όλους τους ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο: «Καθαρισμός - πλύσιμο των βαρέων μηχανημάτων και οχημάτων του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΠΚ και του ΚΟΚΠ εντός του χώρου των Ορυχείων τους και στις εγκαταστάσεις των ΥΣΔΕΞ/ΚΟΠΚ & ΥΣΔΕΞ/ΚΟΚΠ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 186.067,20 €.

2. Οι διαγωνιζόμενοι/προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη της Διακήρυξης 2020.309/ΛΚΔΜ, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και μία (1) ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

3. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο Αίθουσα Β-14 του Ισογείου του Νέου Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στις 28.04.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

4. Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από τον κ. Παλαμά Αχιλλέα (τηλ.0030 2463052283, FAX 0030 2463052237, A.Palamas@dei.com.gr) και για τα τεχνικά θέματα από τον κ. Χριστίδη Λεωνίδα (τηλ.0030 24630 52904, FAX 0030 2463052894, L.Christidis@dei.com.gr).

ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ, Τ.Θ. 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ, ΤΗΛ. 2463052283ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ