Τρίτη 7 Απριλίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  (ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.)

Προκηρύσσει :

1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), οδός Εθνικής Αντίστασης, αριθμός 11, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630-54420, φαξ 24630-54423, e-mail: dhptol@otenet.gr, www.tpt.gr. Πληροφορίες : αρμόδιος κ. Λευκόπουλος Η-λίας.

2. Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την ανάδειξη α-ναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης στην αποθήκη της ΔΕΤΗΠ ( 0,5 χλμ Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης) θερμικών υποσταθμών καταναλωτών τηλεθέρ-μανσης, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 03.1/2020 μελέτη, προϋπολογισμού μελέτης 54.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% .

3. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης τόσο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΤΗ.Π., στον δικτυακό τόπο: http://www.tpt.gr. όσο και από τα γραφεία του αναθέτοντος φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η λήψη των αντιγράφων γίνεται αφού καταβληθεί η δαπάνη αναπαρα-γωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέ-λειά του την αναπαραγωγή τους.

4. Η προμήθεια αφορά είκοσι ένα (21) θερμικούς υποσταθμούς καταναλωτών τηλεθέρμανσης

5. Κωδικός CPV: 09323000-9.

6. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

7. Υποδιαίρεση σε τμήματα : ΟΧΙ.

8. Η προθεσμία παράδοσης είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβα-σης.

9. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π., Εθνικής Αντίστασης 11, 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630-54420, φαξ 24630-54423, την Πέμπτη 09/04/2020 με ώρα λήξης παραλαβής των προ-σφορών την 11:00 π.μ.

10. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προμη-θευτών και συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εμπορίας, διακίνησης των δημοπρατούμενων ειδών, όπως επίσης και κοινοπραξίες μεταξύ αυτών και δεν αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

12. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Χρηματοδότηση – πληρωμές : η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους της ΔΕΤΗΠ. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικής παραλαβής των υλικών και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του αναδόχου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ