Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020.307/ΛΚΔΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2020.307/ΛΚΔΜ

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις:

Ø του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει για τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 4412/2016,

Ø της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει των Πρότυπων Τευχών που εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, της οποίας το σχετικό απόσπασμα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr,

όλους τους ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο: «Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς (Καθαρισμός Μηχανημάτων Παγίου Εξοπλισμού, Ομάδα Μεταθέσεων, Διοικητική Μέριμνα)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 87.827,00 €.

2. Οι διαγωνιζόμενοι/προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη της Διακήρυξης 2020.307/ΛΚΔΜ, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr , και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και μία (1) ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμάις υποβολής των προσφορών.

3. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στην Αίθουσα Β-14 του Ισογείου του Νέου Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης–Πτολεμαΐδας, στις 26.02.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

4. Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από την κα Καρανάκη Ελισσάβετ (τηλ. 0030 2463052225, FAX 0030 2463052237, E.Karanaki@dei.com.gr, και για τεχνικά θέματα από τον κ. Κάβουρας Εμ. (0030 2463052815, E.Kavouras@dei.com.gr).

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΔΜ, Τ.Θ 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ, ΤΗΛ. 246305222ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ