Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο2

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο2

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο2 για τον διαγωνισμό:

Ζ200 1200058047/1 Ανταλλακτικά του οίκου GENERAL ELECTRIC για χωματουργικά

(Επαν/ψη) EUCLID - HITACHI

 

όπου:

 

Ορίζεται νέος χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών η

17-09-2019 και ώρα 13:00

Τα τεύχη της Διακήρυξης καθώς και των Συμπληρωμάτων Νο1 & Νο2 έχουν αναρτηθεί και διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ https://www.dei.gr → ΗΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων ή στο https://eprocurement.dei.gr

 

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥΛΚΔΜ, Τ.Θ. 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ, ΤΗΛ. 2463052286ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ