Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο της τηλεθέρµανσης ολιγόχρονης διάρκειας.

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο της τηλεθέρµανσης ολιγόχρονης διάρκειας.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθµό 5970/ 19/1834239 από 09/09/2019 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
3. Το υπ΄αριθµό 4448 από 09/09/2019 έγγραφο ∆ΕΤΗΠ ∆ήµου Εορδαίας.

Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά την εκτέλεση των αναγραφόµενων στο θέµα εργασιών,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Α.1 Την απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Παπανικολή από τη συµβολή
της µε την οδό Αδύσσης έως την συµβολή της µε οδό Εξαστέρου στην πόλη της Πτολεµαΐδας.
Α.2 ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από ώρα 13.00 της ∆ευτέρας (09-09-2019)
έως ώρα 10.00 της Τετάρτης (11-09-2019) .
Α.3 Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από παρακαµπτήριες οδούς.
Β.1 Τη στένωση της οδού Παπάγου (συµβολή της µε οδό Λ. Βύρωνα) στο ρεύµα κατεύθυνσης από οδό Κύπρου προς την οδό Λ. Βύρωνα στην πόλη της Πτολεµαΐδας .
Β.2 ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από ώρα 08.00 της Τρίτης (10-09-2019) έως
ώρα 08.00 της Πέµπτης (12-08-2019).
Β.3 Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται κανονικά. 
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52,
103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού
πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.
 
Κοζάνη, 09 Σεπτεµβρίου 2019
Ο
∆ιευθυντής
Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ