Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7/2019, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 76761

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7/2019, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 76761

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας διενεργεί Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το κάθε Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ειδών, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.240.000,00 €) με ΦΠΑ, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά για τα έτη 2020 & 2021, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο τεύχος της Διακήρυξης 7/2019.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 09-09-2019 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 13-09-2019 και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι ίση με το 2% του προϋπολογισμού του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

Δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν διακριτές προσφορές είτε για ένα Τμήμα είτε για περισσότερα καθώς και για το σύνολο των τεσσάρων (4) Τμημάτων. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων του κάθε Τμήματος.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο τεύχος της Διακήρυξης.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 14-03-2020.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, οικονομικών ετών 2020 & 2021, ΚΑΕ 1611.

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 5.1 «Τρόπος πληρωμής» της Διακήρυξης. Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και το νόμιμο φόρο εισοδήματος, όπως κάθε φορά ισχύουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την 25-07-2019.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 76761) και μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του φορέα: www.uowm.gr και www.teiwm.gr

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ. +30 24610 68232, 39683, 68103, fax: +30 24610 39682, αρμόδιος υπάλληλος κος Χαϊτίδης Γεώργιος στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.

Κοζάνη, 29-07-2019

Ο Αν. Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού,

Υποδομών & Ανάπτυξης

 

 

Μαρνέλλος Γεώργιος

ΚαθηγητήςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ