Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Πρόσληψης Μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού) προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980 στο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαϊδας και στο παράρτημα αυτού στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου

Πρόσληψης Μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού) προσωπικού  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)  ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980  στο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαϊδας και στο παράρτημα αυτού στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης Μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού) προσωπικού

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

(ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980

στο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαϊδας και στο παράρτημα αυτού στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

«Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας»

του Δήμου Εορδαίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2019-2020) του Δημοτικού Ωδείου Πτολεμαϊδας και του παραρτήματός του στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» του Δήμου Εορδαίας που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα. Συγκεκριμένα:

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΕ/ΤΕ

 

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

ΠΕ

 

ΤΕ

 

ΔΕ

 

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων

 

1

 

 

3

 

4

2

Υποχρεωτικών Θεωρητικών Μαθημάτων

 

2

 

 

4

 

6

3

Πιάνου

1

 

2

5

 

8

4

Πιανιστική Συνοδεία Οργάνων

 

 

 

1

 

1

5

Κλασσικής Κιθάρας

2

 

 

5

 

7

6

Ακορντεόν

 

1

 

 

 

1

7

Βυζαντινής Μουσικής

 

 

 

1

 

1

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΕ/ΤΕ

 

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

ΠΕ

 

ΤΕ

 

ΔΕ

 

ΣΥΝΟΛΟ

8

Βιολιού

 

 

2

2

 

4

9

Βιόλας

 

 

 

1

 

1

10

Βιολοντσέλου

 

 

1

 

 

1

11

Κοντραμπάσου

 

 

 

1

 

1

12

Φλάουτου

 

 

1

1

 

2

13

Κλαρινέτου

 

 

1

 

 

1

14

Σαξοφώνου

1

 

 

 

 

1

15

Τρομπέτας

 

 

1

 

 

1

16

Μονωδίας

 

 

1

 

 

1

17

Μουσικής Προπαιδείας

2

 

 

 

 

2

18

Μουσικοκινητικής

2

 

 

 

 

2

19

Κλασσικών Κρουστών – Ντραμς

1

 

 

 

 

1

20

Διεύθυνσης Χορωδίας

1

 

 

 

 

1

 

                          ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό)

Κατηγορία

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) προσόντα

ΠΕ

1. Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ημεδαπής ή άλλης ισότιμης ανώτατης σχολής αλλοδαπής.

ΤΕ

      

  1. Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (Ωδείου) ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (Α΄109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής  και
  2. Απολυτήριο εξατάξιου  Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ΔΕ

  1. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής  και
  2. Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο μη ανώτατο εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (Ωδείο).

Σημ. Σε περίπτωση μη υπαρχόντων υποψηφίων με την απαιτούμενη βεβαίωση, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες (αρ. 1, παρ. ε, ΠΔ 476/81)   

(για όλους τους κωδικούς θέσης)

Τίτλοι σπουδών πέραν της ειδικότητας.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ

Παιδαγωγικές Σπουδές: Από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες. καθώς και από αναγνωρισμένες μη-μουσικές παιδαγωγικές σχολές και τμήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ( για τα αναγνωρισμένα τμήματα)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

       Οι Υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες

2. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι 18 έως 65 ετών

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/07.

5. Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για έναν (1) κωδικό θέσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να συνάψουν μόνο μία σύμβαση με τον φορέα. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από τις νόμιμες μεταφράσεις . Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

4.  Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο

5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης

7. Βιογραφικό σημείωμα

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

  1. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
  2.  Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη κα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ