Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο1 για τον διαγωνισμό:

Ζ200 1200059557 Ανταλλακτικά του οίκου AOVITE για χωματουργικά TEREX TR-100 &

TEREX 3308

όπου:

Ορίζεται νέος χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών η

30-07-2019 και ώρα 13:00

Αντίγραφα της αρχικής Διακήρυξης και του Συμπληρώματος Νο1 διανέμονται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή :

Α) Τομέα Συμβάσεων Προμηθειών /ΔΛΥΛΚΔΜ – ΤΗΛ : 24630/52286

Β) Στη σελίδα μας στο INTERNET με διεύθυνση :

https://www.dei.gr → ΗΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

ΔΕΗ Α.Ε/ΔΛΥΛΚΔΜ Τ.Θ 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΤΗΛ.2463052237