Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ: Χωρίς την Θρησκείαν του Χριστού δεν θα υπήρχε σήμερον η Ελλάς.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ: Χωρίς την Θρησκείαν του Χριστού δεν θα υπήρχε σήμερον η Ελλάς.

Μία από τας πλέον διαδεδομένας αμαρτίας, αι οποίαι μολύνουν την Πατρίδα μας, είνε και η βλασφημία. Βλασφημούν  οι Έλληνες τον Δημιουργόν του παντός, τον Σωτήρα Χριστόν, την Υπεραγίαν Θεοτόκον, τον Τίμιον Σταυρόν, την αμώμητον Πίστιν, τας ιεράς κανδήλας, τα όσια και τα ιερά της Θρησκείας μας, μιας Θρησκείας, η οποία ως γλυκεία μήτηρ εγαλούχησεν, έσωσε τον Ελληνισμόν χιλιάκις από τρομερούς κινδύνους. Χωρίς την Θρησκείαν του Χριστού δεν θα υπήρχε σήμερον η Ελλάς.


         Ο Έλλην, στενώς συνδεδεμένος με την Θρησκείαν του Χριστού, εσέβετο την Πίστιν του και εθυσιάζετο υπέρ της Πίστεώς του. Οι περισσότεροι δε μάρτυρες, οι οποίοι μέσα εις τα φρικτά μαρτύρια προσέφεραν την ζωήν των προς δόξαν του Εσταυρωμένου, κατήγοντο από τα ευλογημένα χώματα της Μακεδονίας, της Μ. Ασίας, της Θράκης, του Πόντου και πάσης της Ελλάδος.


Ως ενθυμούνται οι γεροντότεροι, εις τα μέρη αυτά ουδεμία βλασφημία ηκούετο. Και εάν ευρίσκετο κανείς να βλασφημήση τα Θεία, προεκάλει αμέσως την κοινήν αγανάκτησιν. Όλοι τον απεστρέφοντο, και αυτοί οι στενότεροι συγγενείς του. Εθεωρείτο ωσάν το «ψωριασμένον» πρόβατον, το οποίον ο καλός ποιμήν απομονώνει, δια να μη μεταδώση την ψώραν και εις τα άλλα πρόβατα. Ο βλάσφημος, ο επιμένων εις την απαίσιαν αμαρτίαν, αφωρίζετο και ετιμωρείτο αυστηρώς. 


        Δυστυχώς κατά τα τελευταία έτη η βλασφημία κάμνει θραύσιν εις τας πόλεις και τα χωρία μας. Βλασφημούν άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά ακόμη. Βλασφημούν εις τας οικίας, εις τα καφενεία, εις τους δρόμους και εις τας πλατείας μας. Βλασφημούν καθημερινάς, αλλά βλασφημούν και κατ’ αυτήν ακόμη την Κυριακήν και τας μεγάλας εορτάς. Αλλοίμονον – φρίξον,  ήλιε,  στέναξον,  γη ! – και κατ’ αυτήν την Μ. Παρασκευήν, ότε ο Χριστός μας ευρίσκεται επί του Σταυρού και πάσχει και υποφέρει τα φρικτά του Πάθη δια την ιδικήν μας σωτηρίαν και απολύτρωσιν, υπάρχουν στόματα, τα οποία τον βλασφημούν. Τον ποτίζουν όξος και χολήν. Αυτοί είνε οι νεώτεροι σταυρωταί του, τρίς χειρότεροι από τους Εβραίους, οι οποίοι τον εσταύρωσαν μίαν φοράν.     Κύριε του ουρανού και της γης, παντοδύναμε Θεέ! Δύνασαι με ένα μόνον νεύμα σου να κονιορτοποιήσης την γην και να τιμωρήσης παραδειγματικώς τους βλασφημούντας το πανάγιόν σου όνομα.  Αλλ’ όμως οικτίρμων και ελεήμων μας ανέχεσαι. Δεν θέλεις τον θάνατό μας. Αναμένεις επί μήνας και έτη ήδη την μετάνοιάν μας και την προς σε επιστροφήν μας. Σε παρακαλούμεν, γενού ίλεως επί ταις αμαρτίαις ημών, και ιδίως επί ταις φρικταίς βλασφημίες, τας οποίας χιλιάδες Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί εκστομίζουν καθημερινώς.

Αλλ’ εναντίον της βλασφημίας, του φρικτού τούτου αμαρτήματος, το οποίον ατιμάζει την Πατρίδα μας, πρέπει ν’ αντιδράσωμεν όλοι οι Χριστιανοί. Δεν επιτρέπεται πλέον ν’ ακούωμεν αδιάφοροι τον βλάσφημον. Θα μεταχειρισθώμεν όλα τα μέσα, δια να πείσωμεν τον βλάσφημον περί του ποίον ανυπολόγιστον κακόν κάμνει εις τον εαυτό του, εις την οικογένειάν του, εις την κοινωνίαν και εις το Έθνος μας. Και εάν, παρ’ όλας τας συμβουλάς μας, παρ’ όλα τα ήπια μέσα τα οποία θα μεταχειρισθώμεν, ίδωμεν ότι ουδεμία διόρθωσις επέρχεται, τότε εναντίον των βλασφήμων, οι οποίοι δεν εννοούν να κόψουν το τρομερόν ελάττωμα αλλ’ εξακολουθούν να βλασφημούν δημόσια τον Κύριόν μας, εναντίον των τοιούτων πεπωρωμένων ανθρωπομόρφων τεράτων, δηλούμεν, ότι θα λάβωμεν τα πλέον αυστηρά μέτρα, τα οποία θα κάμουν αυτούς να περιορίσουν την γλώσσάν των και να μάθουν να σέβονται ό,τι σέβονται εκατομμύρια ανθρώπων. Διότι έχομεν υπ’ όψιν εκείνο, το οποίον είπεν ο μέγας πατήρ της Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος · «Χέρι, που θα κτυπήση βλάσφημον, θ’ αγιάση».

       Ιδίως η Πτολεμαΐς, η πόλις η οποία κατοικείται από τέκνα και εγγονούς ενδόξων και ευσεβών προγόνων, οι οποίοι ήκουον την λέξιν Θεός και έκλαιον από ιεράν συγκίνησιν, πρέπει δι’ όλων των χριστιανικών και νομίμων μέσων να καταπολεμήση την φρικτήν αμαρτίαν.

        Παιδιά, νέοι και νέαι, γυναίκες και άνδρες, όσοι και όσαι δεν θέλετε η πόλις μας να έχη το τέλος των Σοδόμων και της Γομόρρας, όσοι πονείτε και κλαίετε, διότι καθημερινώς μέσα εις την πόλιν μας ακούονται εκατοντάδες βλασφημιών, εμπρός, ας αγωνισθώμεν! Ας αναλογισθώμεν ότι η βλασφημία είνε τόσον μεγάλη και φρικτή αμαρτία, ώστε σείει τα θεμέλια της αγίας ημών Θρησκείας. Και μία μόνον βλασφημίαν εάν ηκούετο εις την πόλιν μας, θα έπρεπε ν’ ανησυχήσωμεν, να νηστεύσωμεν και να κλαύσωμεν, δια να μη έλθη επάνω μας η οργή του Κυρίου.

      Το σύνθημά μας ας είναι·   Κανείς βλάσφημος εις την Πτολεμαΐδα! Η Πτολεμαΐς  με την ευσέβειαν των κατοίκων της ας γίνει λαμπρόν παράδειγμα εις την Δ. Μακεδονίαν και εις ολόκληρον τον Ελληνισμόν.

«ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ», ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» (ΕΚΔΟΣΙΣ Β΄), ΑΘΗΝΑΙ 1989, Σελ. 154ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ