Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

Η ΔΕΗ Α.Ε., Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥ-ΛΚΔΜ) προκηρύσσει (με Ανοικτή Διαδικασία) τους παρακάτω διαγωνισμούς:

Η ΔΕΗ Α.Ε., Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥ-ΛΚΔΜ) προκηρύσσει (με Ανοικτή Διαδικασία) τους παρακάτω διαγωνισμούς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε., Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥ-ΛΚΔΜ) σύμφωνα με τις διατάξεις του:

· Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’

314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και παραγράφου 7 του άρθρου 222 του

ν. 4412/2016

· της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με

την υπ’ αριθ.128/08-11-2016 απόφασή του, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprocurement.dei.gr

προκηρύσσει (με Ανοικτή Διαδικασία) τους παρακάτω διαγωνισμούς:


Α/Α   ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ                      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1    Ζ200 1200058047/1 (Επαν/ψη)    Ανταλλακτικά του οίκου GENERAL ELECTRIC για χωματουργικά EUCLID - HITACHI 75.000,00

2    Ζ200 1200059970         Ανταλλακτικά συστήματος κύλισης μηχανημάτων CAT/LAR & KOMATSU        71.500,00

3    Ζ200 1200060234       Ελαστικά επίσωτρα οχημάτων UNIMOG 82.800,00 4 Ζ200 1200060312

                                        Συσσωρευτές οχημάτων -  μηχανημάτων                                                       85.670,00

 

 

Ημερομηνία λήξεως υποβολής & Αποσφράγισης προσφορών : 30-07-2019 και ώρα 13:00

Τόπος Αποσφράγισης : Τομέα Συμβάσεων Προμηθειών (Αίθουσα Αποσφράγισης) της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ,

23o ΧΛΜ Παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας τηλ : 24630 - 52286

Οι παραπάνω διακηρύξεις έχουν αναρτηθεί και διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. https://www.dei.gr → ΗΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων και

από την παραπάνω διεύθυνση, μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΕΗ Α.Ε/ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τ.Θ 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΤΗΛ.2463052286ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ