Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ζ200 1200058086 / 1 (Επαν/ψη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ζ200 1200058086 / 1 (Επαν/ψη)

Η ΔΕΗ Α.Ε., Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥΛΚΔΜ) σύμφωνα με τις διατάξεις του:

· Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του κεφαλαίου Β του ν.

3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη

και παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 4412/2016

· της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’ αριθ.128/08-11-2016 απόφασή του, η οποία έχει αναρτηθεί στην

επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprocurement.dei.gr

προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με Ανοικτή Διαδικασία για

τον παρακάτω διαγωνισμό:

Α/Α   ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1       Ζ200 1200058086 / 1 (Επαν/ψη)      Ηλεκτροκινητήρας 250 KW 6 KV             35.000,00


Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει χαμηλότερης τιμής.

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών «tenderONE» της εταιρείας cosmoONE, εφεξής σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.marketsite.gr/.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την Τρίτη 16-07-2019 και ώρα 12:00.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι ο Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών της ΔΛΥΛΚΔΜ, 23ο ΧΛΜ Παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Πτολεμαίδας. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ρ. Παραστατίδου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο o.parastatidou@dei.com.gr και την κ. Ε.Φιλάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.filaki@dei.com.gr.

Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους 2 της Διακήρυξης, οι οδηγίες χρήσης για την εγγραφή και το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης, στην ηλεκτρονικά διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, όπου και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Είναι επίσης αναρτημένα στο Σύστημα και είναι προσβάσιμα από τους εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων Διαγωνισμών «tenderONE» της εταιρείας cosmoONE, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.marketsite.gr/

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥ-ΛΚΔΜ, Τ.Θ. 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ, ΤΗΛ. 2463052286

 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ