Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗ-ΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗ-ΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΔΕΤΗΠ), με έδρα την Πτολεμαΐδα ΤΚ 50200, Εθνικής Αντίστασης 11, NUTS: EL531, Τηλ.: 2463054420, FAX : 2463054423, email: dhptol@otenet.gr, www.tpt.gr, προκηρύσσει διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟ7 ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟ-ΜΗΣ Γ΄ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» με Αριθμό Μελέτης: 07/2018 και προϋπολογι-σμό 154.330,00 € (δεν χρεώνεται ΦΠΑ).

2. Το έργο θα εκτελεστεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας, NUTS: EL531 και αφορά εργασίες της κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με κωδικό CPV: 45232140-5.

3. Το έργο έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών κατασκευής υπόγειου αγωγού διανομής, με δίδυ-μους χαλύβδινους προμονωμένους αγωγούς κατά ΕΝ 253, ονομαστικής διατομής DN 150, για την δια-σύνδεση του Υποσταθμού Περιοχής Νo7 (Υ/Σ 7), με το πρωτεύον δίκτυο διανομής της Γ’ Φάσης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.

4. Το έργο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 150 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα-σης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΕΤΗΠ www.tpt.gr.

8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυα-κής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

9. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/07/2019, η-μέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

10. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

11. Τα έγγραφα της σύμβασης και οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

12. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.086,00 €, ισχύος μέχρι 04/05/2020, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσο-στό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

13. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από ίδιους πόρους της ΔΕΤΗΠ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

14. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνά-ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-βάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονο-μικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκε-κριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-λογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, Α2 τάξη και άνω.

15. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΤΗΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

α/α

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΤΣΟΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ