Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Ε

Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Ε

Σας παρακαλούµε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Ε. την Παρασκευή 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 και ώρα 12:00 µ.µ. για
να συζητήσουµε τα παρακάτω Θέµατα:
"Εγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών - Υπηρεσιών - "Εργων.
"Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης Προµηθειών - Εργασιών - Υπηρεσιών.
Έ γκριση Πρακτικών Προµηθειών - Εργασιών - Υπηρεσιών.
Αίτηση υπαλλήλου ∆ΕΥΑΕ.
"Εγκριση γενοµένων δαπανών ∆ΕΥΑΕ.
Μέχρι και την ηµέρα της συνεδρίασης µπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραµµατείας
του ∆ιοικητικού Συµβουλί ου/∆ιεύθυνσης για να ενηµερωθεί τε σχετικά.