Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2019.337/ΛΚΔΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2019.337/ΛΚΔΜ

H προθεσμία κατάθεσης των προσφορών στο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της Διακήρυξης 2019.337/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις και επισκευές ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)» παρατείνεται μέχρι την 28.06.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28.06.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ (Ισόγειο Νέου Διοικητηρίου, Γραφείο Β-14).

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική δημοσίευση.

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥΛΚΔΜ Τ.Θ. 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ, ΤΗΛ. 2463052283