Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο & τα Ν.Π. για τα έτη 2019-2020»

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο & τα Ν.Π. για τα έτη 2019-2020» προϋπολογισμού 118.861,31 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 15

Πόλη ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 50200

Τηλέφωνο 2463350113

Φαξ 2463350113

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο grprom1@ptolemaida.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : ΔΕΠΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΕΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.ptolemaida.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, αρμόδιοι υπάλληλοι Δεπάστα Ευαγγελία και Κεσίδου Παρασκευή , τηλέφωνο & Φαξ : 2463350113, email:grprom1@ptolemaida.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

3. Κωδικός CPV: 15511100-4 «Παστεριωμένο Γάλα»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 53 – Δυτική Μακεδονία

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου Εορδαίας , του νομικού του προσώπου ΚΟΙΠΠΑΠ , της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2019 - 2020. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 118.861,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 105.187,00 ΦΠΑ : 13.674,31).

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων και όχι πέραν των δύο ετών.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας : Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά. Αναλυτικά :Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί καθημερινές παραδόσεις σύμφωνα με την

παραγγελία του Δήμου και των Ν.Π. μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβαση και η αντίστοιχη ποσότητα γάλακτος θα παραδίδεται στους δικαιούχους στον χώρο που θα ορίσει η υπηρεσία.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να πληρούν τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.6 της διακήρυξης κριτήρια Καταλληλότητας και Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας .

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: «Προμήθεια γάλακτος Δήμου Εορδαίας», εκτιμώμενης αξίας 88.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13%

Τμήμα 2: «Προμήθεια γάλακτος ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π.», εκτιμώμενης αξίας 3.635,00€ πλέον ΦΠΑ 13%

Τμήμα 3: «Προμήθεια γάλακτος Α/βαθμιας Εκπ/σης», εκτιμώμενης αξίας 8.008,00€ πλέον ΦΠΑ 13%

Τμήμα 4: «Προμήθεια γάλακτος Β/βαθμιας Εκπ/σης», εκτιμώμενης αξίας 5.544,00€ πλέον ΦΠΑ 13%

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα.

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 3-4-2019 Α/Α Συστήματος 72501 8-4-2019 Ώρα 07:00 π.μ. 25-4-2019 Ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται ως εξής:

§ Από τους Κ.Α. 20.6063.0001 και 35.6063.0001 του Δήμου Εορδαίας, σύμφωνα με την με αρ. 3/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών.

§ Από πιστώσεις της Α΄βαθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης, σύμφωνα την με αρ. 5/2019 απόφαση του ΔΣ της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

§ Από πιστώσεις της Β΄βαθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την με αρ. 4/2019 απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

§ Από τον Κ.Α.10.6063.0000 του ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π. σύμφωνα με την αρ. 9/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π.

15. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Κάθε οικονομικός φορέας που έχει συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας έχει την δυνατότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα ,τον Ν 4472/ 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) και το ΠΔ 39/2017 δύναται να υποβάλει προδικαστική προσφυγή ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ , και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Σχετικό το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης καθώς και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : Α/Α 72501.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα άρθρο 66 ,377 και 379 του Ν. 4412/2016 .

17. Εγγυήσεις : Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ,εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, αλλιώς για ποσό 2% (δύο τοις εκατό) της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/ων. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

α/α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ