Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2019.004/ΛΚΔΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2019.004/ΛΚΔΜ

H προθεσμία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών στο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της Διακήρυξης 2019.004/ΛΚΔΜ για την ανάθεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,8x106 M³ στ. υπερκειμένων & λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του κόμβου & της βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» παρατείνεται μέχρι τις 08.04.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην Αίθουσα Διαγωνισμών της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ (Ισόγειο Νέου Διοικητηρίου, Γραφείο Β-14).

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική δημοσίευση.

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥΛΚΔΜ, Τ.Θ. 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ, ΤΗΛ 2463052225