Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ : 20/03/2019 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1448

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ : 20/03/2019  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1448

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.)

Προκηρύσσει :

1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), οδός Εθνικής Αντίστασης, αριθμός 11, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630-54420, φαξ 24630-54423, e-mail: dhptol@otenet.gr, www.tpt.gr. Πληροφορίες : αρμόδιος κ. Λευκόπουλος Η-λίας.

2. Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την ανάδειξη α-ναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης στην αποθήκη της ΔΕΤΗΠ ( 0,5 χλμ Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης) μετρητικών οργάνων και συσκευών ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 4/2019 μελέτη, προϋπολογισμού μελέτης 56.723,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% .

3. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης τόσο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΤΗ.Π., στον δικτυακό τόπο: http://www.tpt.gr. όσο και από τα γραφεία του αναθέτοντος φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η λήψη των αντιγράφων γίνεται αφού καταβληθεί η δαπάνη αναπαρα-γωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέ-λειά του την αναπαραγωγή τους.

4. Η προμήθεια αφορά μετρητικά όργανα και συσκευές ελέγχου

5. Κωδικός CPV: 31711000-3, 32570000-9, 38428000-1, 38423000-6, 38418000-8 και 48150000-4.

6. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

7. Υποδιαίρεση σε τμήματα : ΝΑΙ (γίνονται δεκτές προσφορές που αναφέρονται σε κάλυψη των ποσο-τήτων του προϋπολογισμού ανά υποκατηγορία).

8. Η προθεσμία παράδοσης του εξοπλισμού (πλην των δικαιωμάτων προαίρεσης) είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την άσκηση του δικαιώματος προαί-ρεσης από την Δ.Ε.ΤΗ.Π., η προμήθεια του προαιρετικού εξοπλισμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε συνολικό χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερολογιακών ημερών από την ημερο-μηνία άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης.

9. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π., Εθνικής Αντίστασης 11, 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630-54420, φαξ 24630-54423, την Τρίτη 09/04/2019 με ώρα λήξης παραλαβής των προσφο-ρών την 11:00 π.μ.

10. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προμη-θευτών και συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εμπορίας, διακίνησης των δημοπρατούμενων ειδών, όπως επίσης και κοινοπραξίες μεταξύ αυτών και δεν αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

12. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Χρηματοδότηση – πληρωμές : η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους της ΔΕΤΗΠ. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικής παραλαβής των υλικών και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του αναδόχου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ