Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Βοΐου"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο Δήμαρχος Βοΐου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Βοΐου" ενδεικτικού προϋπολογισμού 270.568,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (CPV: 42900000-5) για την οποία έχουν συνταχθεί οι υπ’ αρίθμ. 7/08.05.2018 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βοΐου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (01) καινούργιου πολυμηχανήματος έργου με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα και ενός (01) καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος με μεικτού τύπου (αρθρωτού-τηλεσκοπικού) βραχίονα και πλατφόρμα εναέριας εργασίας ύψους τουλάχιστον 12 μέτρων.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: «Πολυμηχάνημα έργου με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα», εκτιμώμενης αξίας 134.200,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

Τμήμα 2: «Καλαθοφόρο όχημα με μεικτού τύπου (αρθρωτού - τηλεσκοπικού) βραχίονα (τουλάχιστον 12,00μ ύψους) και πλατφόρμα εναέριας εργασίας», εκτιμώμενης αξίας 84.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για τουλάχιστον ένα (01) από τα ανωτέρω τμήματα και μέγιστο αριθμό τμημάτων δύο (02) (το σύνολο της προμήθειας).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.7131.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου για το 2019.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 20-03-2019 και ώρα 17:00:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ομοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://dimosvoiou.gr

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 4.364,00 €.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου.

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Βοΐου, αρμόδιος υπάλληλος: Μυλωνάς Σωτήριος (τηλ.: 24653-50103 / 24653-50100, Φαξ:24650-23270), τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ