Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018.020/ΛΚΔΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018.020/ΛΚΔΜ


H προθεσμία κατάθεσης των προσφορών στο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της Διακήρυξης 2018.020/ΛΚΔΜ για την ανάθεση του Έργου: «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 12,0x106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών-ημίσκληρων σχηματισμών και ενδιαμέσων αγόνων και 2,4x106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς» παρατείνεται μέχρι την 19.12.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.12.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Διαγωνισμών της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ (Ισόγειο Νέου Διοικητηρίου, Γραφείο Β-14).

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική δημοσίευση.

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥΛΚΔΜ, Τ.Θ. 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ, ΤΗΛ. 2463052283

 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ