Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ »


ΕΡΓΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ »

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020)»

ΕΤΠΑ 80% ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 20% (2017ΕΠ00510027)

Προϋπολογισμός: 796.747,97 Ευρώ

Κ.Α 15.02.00.0088

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ »

1. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ηλεκτρομηχανολογικά έργα- αυτοματισμοί στα διυλιστήρια της Δ.Δ. Πτολεμαϊδας », με προϋπολογισμό 796.747,97 Ευρώ.

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Ταξινόμηση του έργου κατά CPV : 45332200-5

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Εορδαίας (www.ptolemaida.gr )

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα10:00 π.μ.

5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ 2α του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς, ήτοι:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες στην 2η τάξη ή κοινοπραξίες 1ης τάξης (αναβαθμισμένο όριο) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (779.122,23) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 15.934,96 ευρώ, ήτοι μέχρι 6-7-2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

8. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (2017ΕΠ00510027). Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) εβδομάδες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

10. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του ποσοστού δέκα πέντε (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παραγρ.3, του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016 και η εγγύηση προκαταβολής βάσει της παρ.1δ, αρθρ.302 του Ν. 4412/2016.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση .

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ