Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»


Ο Δήμαρχος Εορδαίας

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού 317.337,08 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: 25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα

Ταχ.Κωδ.: 50200

Τηλ.: 2463350113

Telefax: 2463350113

E-mail: grprom1@ptolemaida.gr

Ιστοσελίδα: www.ptolemaida.gr

Κωδικός NUTS: EL531

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, αρμόδιοι υπάλληλοι Κεσίδου Παρασκευή και Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο & Φαξ : 2463350113, email:grprom1@ptolemaida.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV: Ÿ 37535200-9: Εξοπλισμός παιδικής χαράς

Ÿ 31527200-8: Φωτιστικά εξωτερικού χώρου

Ÿ 34928510-6: Κολώνες φωτισμού οδών

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 531

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Εορδαίας, προκειμένου να βελτιωθούν και να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής πρόμηθειας ανέρχεται στο ποσό των 317.337,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 255.917,00 ΦΠΑ : 61.420,08€).

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά πλήρως τοποθετημένα σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος (31-12-2019).

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να πληρούν τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7. της διακήρυξης κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας και Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

9. Εγγυήσεις συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται έως το ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α), ήτοι ανά τμήμα της σύμβασης, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, στο ποσό των :

ΟΜΑΔΑ Α : Χίλια τριακόσια πενήντα ευρώ (1.350,00 ευρώ).

ΟΜΑΔΑ Β : Δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100,00 ευρώ).

ΟΜΑΔΑ Γ : Σαράντα ευρώ (40,00 ευρώ).

ΟΜΑΔΑ Δ : Εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Ε : Χίλια τριακόσια ευρώ (1.300,00 ευρώ).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες –τμήματα:

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ εκτιμώμενης αξίας 69.235,00 (πλέον ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Β: ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας 109.210,00€ (πλέον ΦΠΑ).

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ εκτιμώμενης αξίας 2.112,00€ ( πλέον ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ εκτιμώμενης αξίας 8.120,00 (πλέον ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Ε: ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ εκτιμώμενης αξίας 67.240,00€ (πλέον ΦΠΑ)

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες, χωρίς περιορισμό των ομάδων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών και ποσοτήτων ανά ομάδα.

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .


13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 9 (εννέα) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 60.7135.0070 «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Εορδαίας» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 752/2018 με α/α καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων του δήμου 1).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 221.000,00€ (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010)) και ιδίους πόρους 96.337,08€ (ΣΑΤΑ ΕΠΕΝΔ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ).

16. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης καθώς και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε επίσης στην ΕΕΕΕ , σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 του Ν.4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : Α/Α 66332

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα άρθρο 66 ,377 και 379 του Ν. 4412/2016 .

Ο Δήμαρχος

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ