Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο1 για τον διαγωνισμό:

Ζ200 1200053299 Δακτυλιοφόροι ηλεκτροκινητήρες 190 KW, 135KW & 110KW

όπου:

α. Αντικαθίσταται στο Τεύχος 5 της Διακήρυξης η Προδιαγραφή Ηλεκτροκινητήρων

β. Ορίζεται νέος χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών η

25-09-2018 και ώρα 13:00

Αντίγραφα της αρχικής Διακήρυξης και του Συμπληρώματος Νο1 διανέμονται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή :

Α) Τομέα Συμβάσεων Προμηθειών /ΔΛΥΛΚΔΜ – ΤΗΛ : 24630/52286

Β) Στη σελίδα μας στο INTERNET με διεύθυνση :

https://www.dei.gr → ΗΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

ΔΕΗ Α.Ε/ΔΛΥΛΚΔΜ Τ.Θ 21ΠΤΟΛ/ΔΑ ΤΗΛ. 2463052286