Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης .

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης .

 Αριθμός Διακήρυξης; 15/2018 (α/α 62605)

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

Ο Διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κατωτέρω Τμήματα (αναλυτική Περιγραφή ποσοτήτων στην αριθμ. 15/2018 διακήρυξη):

 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα ανωτέρω τμήματα (1-30) και για το σύνολο των ποσοτήτων. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ως εξής.

* Για τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, το οποίο θα προκύψει, έμμεσα μέσω της ειδικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

* Για τις εργασίες το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται επί της ωριαίας αποζημίωσης για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, χωρίς το ΦΠΑ, έμμεσα μέσω της ειδικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μεσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16

* Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: Αμέσως

* Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/09/2018 και ώρα 23:59.

* Αποσφράγιση Προσφορών 19/09/2018, ώρα 10:00 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής και για ένα εέτος, με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) μήνες.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, για το μέρος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά σύμφωνα με το πίνακα της παρ. 2.2.2 της Διακήρυξης.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 6 μήνες (180 ημέρες). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Αναλυτικότερες πληροφορίες στην αριθμ. 15/2018 Διακήρυξη.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος