Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ : 02/08/2018
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 3593
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας
(Δ.Ε.ΤΗ.Π.)
Προκηρύσσει :
1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας
(Δ.Ε.ΤΗ.Π.), οδός Εθνικής Αντίστασης, αριθμός 11, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630-54420,
φαξ 24630-54423, e-mail: dhptol@otenet.gr, www.tpt.gr. Πληροφορίες : αρμόδιος κ. Σιαμίδης Ν.
2. Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης στην αποθήκη της
ΔΕΤΗΠ(0,5 χλμ Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης) <<Προμονωμένων Υλικών και Εξαρτημάτων -
Σωληνώσεων και Εξαρτημάτων Σωληνώσεων - Εργαλείων Γενικής Χρήσης – Αναλώσιμων Υλικών>>,
σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 06/2018 μελέτη, προϋπολογισμού μελέτης 20.608,39 € πλέον
Φ.Π.Α. 24% .
3. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν
γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης τόσο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της
Δ.Ε.ΤΗ.Π., στον δικτυακό τόπο: http://www.tpt.gr. όσο και από τα γραφεία του αναθέτοντος φορέα
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η λήψη των αντιγράφων γίνεται αφού καταβληθεί η δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους.
4. Η προμήθεια αφορά τα σημεία του τεχνικού προγράμματος του 2018 και συγκεκριμένα, Α3 μηχανολογική
συντήρηση – βελτιστοποίηση Υ/Σ καταναλωτών, Η1 προμήθεια σωληνώσεων και εξαρτημάτων
σωληνώσεων – αναλώσιμων υλικών – αερίων, Η3 Προμήθεια Προμονωμένων Σωληνώσεων,
Θ εξοπλισμός συνεργείων – εργαλείων και ειδών ατομικής προστασίας.
5. Κωδικός CPV: 18143000-3, 38410000-2, 39831240-0, 42131140-9, 42131146-1, 42131147-8,
42131260-6, 42912310-8, 44163120-7, 44165100-5, 44167400-2, 44423740-0, 44425100-6,
44512000-2.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
7. Υποδιαίρεση σε τμήματα : ΝΑΙ.
8. Η προθεσμία παράδοσης των υλικών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή
της σύμβασης.
9. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π., Εθνικής Αντίστασης 11, 50200 Πτολεμαΐδα,
τηλ. 24630-54420, φαξ 24630-54423, την Δευτέρα 20-08-2018 με ώρα λήξης παραλαβής των
προσφορών την 11:00 π.μ.
10. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προμηθευτών
και συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εμπορίας, διακίνησης των δημοπρατούμενων
ειδών, όπως επίσης και κοινοπραξίες μεταξύ αυτών και δεν αποκλείονται για οποιοδήποτε
λόγω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
11. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
12. Χρηματοδότηση – πληρωμές : η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους της
ΔΕΤΗΠ. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από
ΕΕ-50-07 
την ημέρα της οριστικής παραλαβής των υλικών και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις
για την πληρωμή του αναδόχου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ