Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018.611/ΛΚΔΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018.611/ΛΚΔΜ

H προθεσμία κατάθεσης των προσφορών στο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της Διακήρυξης 2018.611/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Φορτοεκφορτώσεις στροφείων μεταφορικού ιμάντα βάρους 10 έως 30 tn με τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 50 tn» παρατείνεται μέχρι την 20.08.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την21.08.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ (Ισόγειο Νέου Διοικητηρίου, Γραφείο Β-14).

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική δημοσίευση.

ΔΕΗ Α.Ε/ΔΛΥΛΚΔΜ Τ.Θ 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΤΗΛ.245305228