Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - «ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΑΝΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - «ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV 45212224–2, εκτιμώμενης αξίας 500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% η οποία αναλύεται σε:

 

Δαπάνη εργασιών : 314.631,37 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 56.633,65 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του

κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους

όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016 : 55.689,75 €

Πρόβλεψη αναθεώρησης

Απολογιστικά ασφάλτου και κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς

χώρους από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο. 18% : : 18.045,23 € 55.000,00 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : 120.000,00 €

1. Το έργο έχει αριθμό μελέτης 225/2022 και ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00–15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδιοι υπάλληλοι επικοινωνίας κα Μακρή Καλλιόπη και κος Γκατζαβέλλας Νικόλαος) στα τηλέφωνα 2461350400/2461350430 καθώς και στο e-mail grammateiaty@cityofkozani.gov.gr

3. Η αναλυτική διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την υπ. αρ.: 127/2017 (ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ.: 1250/28-02-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΣΞΟΞΤΒ-70Α) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ .: 5035/28-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ.: 5036/28-09-2018 (ΑΔΑ: 67ΨΤΟΞΤΒ-ΩΙΥ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ.: 1859/03-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,

το αρ. πρωτ.: 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ.: 2508/08-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΓΡΟΞΤΒ-5Λ9) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., και το αρ. πρωτ.: 3965/23-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και τα αναρτημένα από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 22/05/2023 ημέρα Δευτέρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., επισυνάπτοντας ταυτόχρονα στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπό)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

5. Το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 95 παρ.2α και 98 του ν.4412/2016.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας έργου Οδοποιΐας (προϋπολογισμού 426.954,77€) και που είναι εγκατεστημένα/ες σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

8. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) με ισχύ όχι μικρότερη των δε-κατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ανοικτής διαδικα-σίας, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 22/07/2024. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετο-χής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλ-ληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9. Το έργο χρηματοδοτείται από την Δ.Ε.Η. (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ)–116.000,00€ για το 2023 και 504.000,00€ για το 2024

10. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

11. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

12. Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο.

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.

14. Τα έξοδα, των εκ του Νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσεων της παρούσας διακήρυξης της δημοπρασίας και τυχόν επαναλήψεων της, θα ανέλθουν στο ποσό των 1.500,00€ και θα βαρύνουν την Ανάδοχο.

 

 

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

 

Λάζαρος Μαλούτας

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 151/11–04–2023 (ΑΔΑ: ΡΦΞ8ΩΛΠ–4ΡΚ)

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚοζάνηςΠηγή: Συντακτική ομάδα PtolemaidaNews.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ