Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1674                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗ-ΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΔΕΤΗΠ), με έδρα την Πτολεμαΐδα ΤΚ 50200, Εθνικής Αντίστασης 11, NUTS: EL531, Τηλ.: 2463054420, FAX : 2463054423, email: detip@detip.gr, www.tpt.gr, προκηρύσσει διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡ-ΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» με Αριθμό Μελέτης: 07.01/2023 και προϋπολο-γισμό 176.660,00 € πλέον ΦΠΑ 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικει-μένου ανά τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

2. Αντικείμενο της προμήθειας : προμήθεια, συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση με ίδια μέσα του αναδόχου στην αποθήκη της ΔΕΤΗΠ (0,5 χλμ Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης) θερμικών υπο-σταθμών και εξαρτημάτων τους, θερμιδομετρητών αυτονομίας και θερμιδομετρητών θερμικών υπο-σταθμών, ρυθμιστών λειτουργίας θερμικών υποσταθμών και παροχομέτρου υπερήχων με CPV : 09323000-9 (Κεντρική αστική θέρμανση), 38418000-8 (θερμιδόμετρα), 31211100-9 (Ηλεκτρικοί πί-νακες), 31711000-3 (Ηλεκτρονικό υλικό), 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 38428000-1 (Ροόμετρα) και 42997000-1 (Εξοπλισμός δικτύου αγωγών).

3. Το έργο υποδιαιρείται σε τμήματα. Γίνονται δεκτές προσφορές που αναφέρονται σε πλήρη κάλυψη των ποσοτήτων του προϋπολογισμού ανά τμήμα.

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας είναι 210 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα-σης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΕΤΗΠ www.tpt.gr.

7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυα-κής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

8. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/05/2023, η-μέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

9. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/05/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

10. Τα έγγραφα της σύμβασης και οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

11. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.533,00 €, ισχύος μέχρι 15/06/2024, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων φορέας επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά για ένα από τα δύο τμήματα της σύβασης, για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του τμήματος για το οποίο θα κατατεθεί προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι :

988,00 (εννιακόσια ογδόντα οχτώ) ευρώ για το ΤΜΗΜΑ Α : «ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗ-ΜΑΤΑ ΤΟΥΣ», 1.188,00 (χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ) ευρώ για το ΤΜΗΜΑ Β : «ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»,, 1.008,00 (χίλια οκτώ) ευρώ για το ΤΜΗΜΑ Γ : «ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ», 61,00 (εξήντα ένα) ευρώ για το ΤΜΗΜΑ Δ : «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕ-ΤΡΗΤΩΝ», 160,00 (εκατόν εξήντα) ευρώ για το ΤΜΗΜΑ Ε : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» και 128,00 (εκατόν είκοσι οκτώ) ευρώ για το ΤΜΗΜΑ ΣΤ : «ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ».

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

12. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από ίδιους πόρους της ΔΕΤΗΠ. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικής παραλαβής των υλικών και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του αναδόχου.

13. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν επάγγελμα σχε-τικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, διαθέτουν την απαιτούμενη ε-παγγελματική επάρκεια, έχουν εγγραφεί ως “Οικονομικοί Φορείς” στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνά-ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-βάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φο-ρέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 254 § 5 του Ν.4412/2016

14. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΤΗΠ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠηγή: Συντακτική ομάδα PtolemaidaNews.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ