Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Σύγχρονο εξοπλισμό ύδρευσης, 1,18 εκατ. ευρώ, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αποκτά η ΔΕΥΑΚ.

Σύγχρονο εξοπλισμό ύδρευσης, 1,18 εκατ. ευρώ, υψηλής ενεργειακής απόδοσης,  αποκτά η ΔΕΥΑΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Υπογράφηκε ανάμεσα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Κοζάνης και τον Ανάδοχο που προέκυψε από τον σχετικό διαγωνισμό, η σύμβαση
για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου εξοπλισμού υψηλής
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της ύδρευσης που αντικαθιστά αντίστοιχο
ενεργοβόρο εξοπλισμό. Ο τίτλος του έργου είναι «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» και περιλαμβάνει:
α) δεκαεπτά (17) υφιστάμενα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα γεωτρήσεων
β) επτά (7) υφιστάμενα οριζόντια επιφανειακά αντλητικά συγκροτήματα, και
γ) δώδεκα (12) υφιστάμενους κινητήρες οριζόντιων επιφανειακών αντλιών.
Με τη συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης προχωρά στην υλοποίηση
παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων ύδρευσης  με την
ενσωμάτωση σύγχρονου εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στα πλαίσια
του «ενεργειακού εξορθολογισμού» των εγκαταστάσεών της, κάτι που συνεπάγεται
την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, την μείωση ρύπων CO 2 και  τη σημαντική
μείωση του ενεργειακού κόστους.
Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο 1.186.542,36 € και χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών – Άξονας
Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Από την ΔΕΥΑΚΠηγή: Συντακτική ομάδα PtolemaidaNews.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ