Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 523.900,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με CPV 50110000-9 και 34300000-0 .

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Εορδαίας .

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται ως εξής:

Από τους Κ.Α. 10.6263.0000, 20.6263.0000, 30.6263.0000, 35.6263.0000, 20.6264.0000, 30.6264.0000, 35.6264.0000, 10.6671.0000, 20.6671.0000, 30.6671.0000, 35.6671.0000, 20.6672.0000, 30.6672.0000 και 35.6672.0000 του Δήμου Εορδαίας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών με αριθμ . 30/2022 και την 160/10-02-2023 Α.Α.Υ.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

ΟΜΑΔΑ 1η : «Εργασίες Επισκευής - Συντήρησης & Ανταλλακτικών Μηχανικών - Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονικών - Υδραυλικών & Λοιπών Στοιχείων Πλαισίου και υπερκατασκευών ( βαρέων οχημάτων >3,5 t ) και γεωργικών ελκυστήρων Φορτηγών, απορριμματοφόρων, βυτίων, λεωφορείων, κ.τ.λ.», εκτιμώμενης αξίας 156.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 2η : «Εργασίες Επισκευής - Συντήρησης & Ανταλλακτικών Μηχανικών -Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών - Υδραυλικών & Λοιπών Στοιχείων Πλαισίου φορτηγών < 3,5tn και- επιβατικών α- ημιφορτηγά (αγροτικά), β- επιβατικά», εκτιμώμενης αξίας 34.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 3η : «Εργασίες Επισκευής - Συντήρησης & Ανταλλακτικών Μηχανικών -Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονικών - Υδραυλικών & Λοιπών Στοιχείων Πλαισίου Μηχανημάτων έργου (φορτωτές, εκσκαφείς, γκρέιντερ, καδοπλυντήρια, πολυμηχανήματα, καλαθοφόρα, σάρωθρα κ.τ.λ.)», εκτιμώμενης αξίας 112.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 4η : «Εργασίες Επισκευής - Συντήρησης & Ανταλλακτικών Φανοποιείας- Βαφής Οχημάτων όλων των τύπων», εκτιμώμενης αξίας 9.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 5η : «Εργασίες Επισκευής - Συντήρησης & Ανταλλακτικών Οργάνων Ελέγχου Στροφών Κινητήρα & Ταχύτητας. Αναλογικοί & Ψηφιακοί Ταχογράφοι Φορτηγών - Απορριμματοφόρων & Λεωφορείων κ.τ.λ.», εκτιμώμενης αξίας 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 6η : «Εργασίες Επισκευής, Προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών και ζαντών, ζυγοσταθμίσεως όλων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και γεωργικών ελκυστήρων», εκτιμώμενης αξίας 58.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 7η : «Εργασίες μηχανουργικές για διάφορες επισκευές – συντηρήσεις οχημάτων –Μ.Ε», εκτιμώμενης αξίας 25.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 8η : «Εργασίες Επισκευής - Συντήρησης & Ανταλλακτικών Μηχανικών -Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονικών - Υδραυλικών & Λοιπών Στοιχείων Πλαισίου Δικύκλων», εκτιμώμενης αξίας 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά και εργασία.

ΟΜΑΔΑ 9η : «Προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών συντηρήσεων και μικροεπισκευών που θα πραγματοποιηθούν στο αμαξοστάσιο του Δήμου ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ)», εκτιμώμενης αξίας 22.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% . Περιλαμβάνει απαιτούμενα ανταλλακτικά.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες, Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μια ή περισσότερες) από τις Ομάδες εργασιών-προμηθειών της μελέτης (που περιλαμβάνει όλους τους τύπους οχημάτων- μηχανημάτων της συγκεκριμένης Ομάδας εργασιών της μελέτης) ή και για όλες τις Ομάδες εργασιών-Προμηθειών της μελέτης, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα από κάποια Ομάδα εργασιών-προμηθειών. Δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να προσφέρουν διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε άρθρο για το οποίο συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 14-03-2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181635.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 14-03-2023 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12-04-2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 20-04-2023 και από ώρα 09:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες .

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής :

Τμήματα Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2% της αξίας ομάδας χωρίς ΦΠΑ) Αριθμητικώς

ΟΜΑΔΑ 1η 3.120,00 €

ΟΜΑΔΑ 2η 680,00 €

ΟΜΑΔΑ 3η 2.240,00 €

ΟΜΑΔΑ 4η 180,00 €

ΟΜΑΔΑ 5η 80,00 €

ΟΜΑΔΑ 6η 1.160,00 €

ΟΜΑΔΑ 7η 500,00 €

ΟΜΑΔΑ 8η 50,00 €

ΟΜΑΔΑ 9η 440,00 €

Σύνολο Τμημάτων 1-9 8.450,00 €

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης.

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αναθέτουσα αρχή, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων υλικών/εργασιών.

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Δεπάστα και Παρασκευή Κεσίδου, τηλ.2463350113, email: grprom1@ptolemaida.gr και grprom@ptolemaida.gr).

Πληροφορίες επί της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος Καφαντάρης Ηλίας ,τηλ.2463027974) .

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

Παναγιώτης Ν. ΠλακεντάςΠηγή: Συντακτική ομάδα PtolemaidaNews.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ