Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2022-2023 ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ & ΕΛΙΜΕΙΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2022-2023 ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ & ΕΛΙΜΕΙΑΣ»

1. Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2022-2023 ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ & ΕΛΙΜΕΙΑΣ»

ταξινόμησης κατά CPV: 45233142-6, 45233260-9

εκτιμώμενης αξίας 271.774,19 € πλέον Φ.Π.Α. η οποία αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών : 193.422,40 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 34.816,03 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του

κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του

άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016 : 34.235,76 €

Αναθεώρηση : 9.300,00 €

 

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : 65.225,81 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: : 337.000,00 €

 

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 246/2022 και ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:30 – 15:30), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας Μεντεσίδης Θ. Χαράλαμπος) στο τηλέφωνο 2461350427, στο e-mail: mentesidis@kozanh.gr.

3. Η αναλυτική διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την υπ. αρ.: 127/2017 (ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. , το αρ. πρωτ. : 1250/28-02-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΣΞΟΞΤΒ-70Α) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ .: 5035/28-09-2018 (ΑΔΑ : 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ. : 5036/28-09-2018 (ΑΔΑ : 67ΨΤΟΞΤΒ-ΩΙΥ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ.: 1859/03-04-2019 (ΑΔΑ : 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ.: 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ.: 2508/08-05-2019 (ΑΔΑ : Ψ3ΓΡΟΞΤΒ-5Λ9) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., και το αρ. πρωτ.: 3965/23-07-2019 (ΑΔΑ : ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και σύμφωνα με τις από :04-06-2021 και 01-09-2021 ανακοινώσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στον επίσημο ιστότοπο της για την έκδοση επικαιροποιημένων τευχών αναλυτικών διακηρύξεων έργων.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 27/03/2023 ημέρα Δευτέρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., επισυνάπτοντας ταυτόχρονα στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

5. Το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 95 παρ.2α και 98 του ν.4412/2016.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποϊίας (προϋπολογισμού 203.594,64 €) & Οικοδομικών (προϋπολογισμού 58.879,55 €) για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που είναι εγκατεστημένα/ες σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016,

ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (5.435,48 €) με ισχύ όχι μικρότερη των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ανοικτής διαδικασίας, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 27/02/2024. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) μήνες. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ του Δήμου Κοζάνης

(Κ.Α.Ε. : 30.7336.0025).

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

10. Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον ανάδοχο.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.

12. Τα έξοδα, των εκ του Νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσεων της παρούσας διακήρυξης της δημοπρασίας και τυχόν επαναλήψεων της, θα ανέλθουν στο ποσό των 1.500,00€ και θα βαρύνουν την Ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Μαλούτας Λάζαρος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ. 58/14-02-2023 (ΑΔΑ:ΕΙ74ΩΛΠ-ΙΟ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης.Πηγή: Συντακτική ομάδα PtolemaidaNews.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ