Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης  Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

 

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 317.250,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 195/2022

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς προμήθεια ειδών.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27-01-2023 ώρα 10:00 πμ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23-01-2023 και ώρα .14:00 μ.μ.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑΠηγή: Συντακτική ομάδα PtolemaidaNews.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ