Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1 . Έγκριση ή μη της αριθμό 54/2022 (ΑΔΑ:6446ΟΚΨΕ-ΜΛΦ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» περί έγκρισης της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

2. Έγκριση ή μη των από 16.11.2022 & 17.11.2022 Πρακτικών Ι & ΙΙ Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), για τις «Υπηρεσίες Παιδιάτρου», προϋπολογισμού 13.860,00 ευρώ.

3 . Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης.

4 . Αποδοχή ή μη δωρεάς ενός (1) απινιδωτή στην Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης, από τα Συστεγασμένα Φαρμακεία «ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΑΝ Ο.Ε. (Εθν. Αντίστασης 58, Κατερίνη Ν. Πιερίας).

5 . Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) 2012-2016 του έργου «Αναβάθμιση – Ανάδειξη Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.110.000,00 ευρώ και φορέα υλοποίησης το Δήμο Κοζάνης.

6 . Έγκριση ή μη κάλυψης ιδίας συμμετοχής με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς του ποσού των 1.107.392,77 ευρώ που προέρχεται από τον προϋπολογισμό της με αριθμό 238/2022 μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση – Ανάδειξη Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Κοζάνης» των 2.041.816,89 ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του υποέργου που ανέρχεται σε 93.424,12 ευρώ.

7 . Έγκριση ή μη της με αριθμό 187/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κοζάνης για τα έτη 2023-2024», προϋπολογισμού 408.044,13 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13%.

8 . Έγκριση ή μη της με αριθμό 193/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα έτη 2023-2024», προϋπολογισμού 379.049,03 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

9 . Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για παροχή εθελοντικής εργασίας δύο (2) ομάδων/ συλλόγων κτλ σε σχέση με τη διαχείριση/στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 12.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για την υποστήριξη του Προγράμματος «GREENOVATE» από «Επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).

11. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Καστοριά στις 22.11.2022.

12. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας Ε= 4.867,636 τ.μ., εντός του με αριθμό 194 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Αγ. Χαραλάμπους του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

13 . Έγκριση ή μη των από 14.11.2022 Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης των «Εργασιών Συντήρησης για το Δημόσιο δάσος ΚΟΥΡΙ», προϋπολογισμού 36.999,35 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 119/2022.

14 . Έγκριση ή μη του από 28.09.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης για την «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό του Δήμου Κοζάνης στις περιοχές εστίασης ΟΧΕ προτεραιότητας Α», προϋπολογισμού 180.772,16 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 1/2022.

15. Έγκριση ή μη του από 23.11.2022 Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Κοζάνης», προϋπολογισμού 29.999,69 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 17/2022.

16. Έγκριση ή μη του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση ανάπλασης Ανατολικής εισόδου πόλης Κοζάνης», προϋπολογισμού 893.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 287/2017.

17. Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του δεύτερου (2ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δ.Σ. Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 23/2018.

18. Έγκριση ή μη του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του τρίτου (3ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης (Β φάση οδοποιίας-Δίκτυα υποδομής)», προϋπολογισμού 24.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

19. Έγκριση ή μη της με αριθμό 221/2022 μελέτης, του τρόπου κατασκευής, τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στην Κοινότητα Ακρινής», προϋπολογισμού 112.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

20. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση χώρων πρασίνου- Αναψυχής», προϋπολογισμού 619.252,37 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 127/2016.

21. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Οικιστική αναβάθμιση Δ.Ε. Ελίμειας», προϋπολογισμού 580.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 159/2019.

22. Έγκριση ή μη (1ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών εγκαταστάσεων γηπέδου Ε.Π.Σ. Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 176/2021, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, έως 24.05.2023.

23. Έγκριση ή μη αποκλειστικής της τμηματικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης», προϋπολογισμού 664.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 146/2021, έως 27.12.2022.

24. Έγκριση ή μη έκτης (6ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, για την «Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 570.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 258/2019, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, έως 17.01.2023.

25. Ανακαθορισμός ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 4 του ν. 1080/1980), για το έτος 2023.

26. Ανακαθορισμός ή μη του τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας δημοτικών κτημάτων (παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3033/1954), για το έτος 2023.

27 . Ανακαθορισμός ή μη του δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2023.

28. Ανακαθορισμός ή μη των τελών χρήσης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 4 του ν. 1900/1990) στον υπόγειο κλειστό σταθμό αυτοκινήτων επί της Πλατείας Συντάγματος, για το έτος 2023.

29 . Ανακαθορισμός ή μη του δικαιώματος χρήσης δημοτικών Κοιμητηρίων (άρθρο 3 του ν. 547/1977), στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης, για το έτος 2023.

30. Ανακαθορισμός ή μη του τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων (παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010), για το έτος 2023.

31. Ανακαθορισμός ή μη των τελών διαφήμισης (άρθρο 15 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), για το έτος 2023.

32. Ανακαθορισμός ή μη του συντελεστή φόρου (παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980) επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται η προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος, για το έτος 2023.

33. Ανακαθορισμός ή μη των τελών στάσιμου - υπαίθριου εμπορίου, υπαίθριων αγορών που διεξάγονται ενόψει θρησκευτικών εορτών και υπαίθριων αγορών σε πλατείες πάρκα κ.τ.λ, (ν. 4497/2017), για το έτος 2023.

34. Ανακαθορισμός ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (παρ. 1 & 2 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, για το έτος 2023.

35. Ανακαθορισμός ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίου (άρθρο 3 του ν. 1080/1980) στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ), για το έτος 2023.

36. Ανακαθορισμός ή μη των τελών ελεγχόμενης στάθμευσης (παρκόμετρα) (άρθρο 4 του ν. 1900/1990) στην Κοινότητα Κοζάνης, για το έτος 2023.

37. Ανακαθορισμός ή μη του ύψους του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης, (παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014) και των τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), για το έτος 2023.

38. Ανακαθορισμός ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2023.

39. Έγκριση ή μη της με αριθμό 195/2022 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 317.250,80 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

40. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 30.11.2022.

41. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ραφαηλίδη Αναστασίου στην Αθήνα στις 01.12.2022.

42. Έγκριση ή μη για αναγκαίες προσαρμογές επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 και τροποποίηση της 702/2022 Α.Ο.Ε, για τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

43. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Βελτίωση Σχολικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 426.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 192/2018.

44. Έγκριση ή μη της με αριθμ. 238/2022 μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση - Ανάδειξη ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 2.041.816,89 ευρώ με ΦΠΑ 24%

45. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 465.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% με αριθμό μελέτης 24/2020

46. Έγκριση ή μη (1ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Υποδομές 2020 – 2021 ΔΕ Αιανής» προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 226/2020, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, έως 06.05.2023.

47. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση εξορυγμένου υλικού ((φυσικοί λίθοι – διακοσμητικά πετρώματα) στην περιοχή ¨ΤΥΡΠΑΝΙ» της Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.

48. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 568/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης σχετικά με την αγωγή του κ. Αλεξάνδρου Γ. Νατσιόπουλου κατά του Δήμου Κοζάνης.

49. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Μαλούτας Ν. Λάζαρος Δήμαρχος ΚοζάνηςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ