Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΔΡΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΔΡΑΣ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 492.600,00 €

Φ.Π.Α: : 95.341,94 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 397.258,06 €

Αρ. Διακήρυξης: 21/2022

ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 176159

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκομένων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». CPC : [34114000-9]-Ειδικά οχήματα

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

§ Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 31/10/2022

§ Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/11/2022 και ώρα 15:00.

§ Αποσφράγιση Προσφορών 07/12/2022, ώρα 10:00 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, για το τμήμα ή τα τμήματα υποβολής προσφοράς.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Αναλυτικοί Όροι του Διαγωνισμού και σχετικές λεπτομέρειες: Όπως αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση : https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες : όσον αφορά την διακήρυξη στο τηλ. 2461351194, για τις Τεχνικές Προδιαγραφές στο τηλ. 2461052710. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του φορέα και το χώρο του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, για ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ανακοινώσεις, στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Περίληψη απεστάλη για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26/10/2022 (2022-168055)

 

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης ΓεώργιοςΠηγή: Συντακτική ομάδα PtolemaidaNews.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ