Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

Για την «Προμήθεια ενός (1) περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)» Αριθμ. Διακ. 22003/16-09-2022

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι μετατίθεται η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών και η Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)» με Αριθμό Διακήρυξης 22003/16-09-2022 (22PROC011277632) και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 168691 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 254/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το έγγραφο του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης 38837 ΕΞ 2022/29.09.2022: Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022 .

Συγκεκριμένα , οι παράγραφο 1.5 και 3.1.1 της διακήρυξης αντικαθίστανται ως εξής :

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/10/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 21-09-2022, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 168691.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 22/09/2022 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 26/10/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

· Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την Τρίτη 01-11-2022 και ώρα 09:00 π.μ.

· Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

 

α/α

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Νικόλαος ΦουρκιώτηςΠηγή: Συντακτική ομάδα PtolemaidaNews.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ