Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία: Δήμος Εορδαίας * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. * Α.Φ.Μ.: 998054361 Δ.Ο.Υ.: Πτολεμαΐδας * Ταχ. διεύθυν-ση: Αναθέτουσα Αρχή – 25ης Μαρτίου 15, Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία δήμου Εορδαίας) – 1ο χλμ. Πτολεμαΐδας - Ασβεστόπετρας * NUTS: EL531 * Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.eordaia.gov.gr * τηλ. επικοινωνίας: 24630-27066, 24630-27088 -Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail: niksav@ptolemaida.gr .

2. Πρόσβαση στα έγγραφα

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτου-σας αρχής στην διεύθυνση www.eordaia.gov.gr . Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχο-νται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την 20-10-2022, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την 17-10-2022 .

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυ-βέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Κωδικοί CPV

[45214220-8]-Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου

EL 531 – Γρεβενά, Κοζάνη (Grevena, Kozani).

6. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 108.870,97 €, πλέον Φ.Π.Α. 26.129,03 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 135.000,00 €.

Δαπάνη Εργασιών: 79.775,38 €

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%: 14.359,57 €

Απρόβλεπτα: 14.120,24 €

Αναθεώρηση: 615,78 €

Φ.Π.Α. 24%: 26.129,03 €

Τελικό Σύνολο: 135.000,00 €

7. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ογδόντα (80) ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης ορι-σμού επιβλεπόντων μηχανικών. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξεως Α1 και άνω και ΟΔΟΠΟΙΪΑ τάξεως Α1 και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι εν λόγω οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους και ειδικότερα οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμέ-νοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3γ) του άρθρου 76 του ν.4412/2016. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4782/2021και ο κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περι-βληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου ερ-γολαβικών συμβάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

10. Διαδικασία σύναψης σύμβασης

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋ-ποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζό-μενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χα-μηλότερη τιμή).

12. Προθεσμία υποβολής προσφορών – Αποσφράγιση προσφορών

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, προσκο-μίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσε-ων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

13. Υποβολή προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

14. Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

15. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ του Δήμου Εορδαίας (135.000,00 €), υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και δεν δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.

16. Δημοσιεύσεις

Η παρούσα Προκήρυξη και η οικεία Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 189545, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Στην ιστοσελίδα της αναθέ-τουσας αρχής (www.ptolemaida.gr), αναρτάται σχετική ενημέρωση. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανά-δοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

17. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φο-ρείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.177,00 (Δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά) ευρώ και θα έχει ισχύ όχι μικρότερης των 10 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι την 23-09-2023. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγ-γύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφω-νητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμ-βασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. 62/21-03-2022 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Παναγιώτης Ν. ΠλακεντάςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ