Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) - «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) - «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016

(ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν.4412/2016)

 

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν.4412/2016.

 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ » (CPV: 71320000-7), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

 

2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 357.812,25€ (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 

1. 135.239,74€ για μελέτη κατηγορίας 6: Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

2. 171.417,61€ για μελέτη κατηγορίας 9: Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

3. 4.483,74 € για μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ

και 46.671,16€ για απρόβλεπτες δαπάνες.i

 

 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.eordaia.gov.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (άνω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών (αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας κος Αστέριος Σιδέρης) στο τηλέφωνο 2463027066.

 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 03/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ η οποία θα διενεργηθεί επί του δημοτικού κτιρίου στο 1ο χλμ Πτολεμαϊδας – Ασβεστόπετρας (πρώην στρατόπεδο Κ.Φούφα) από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

5. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

Τεχνική ικανότητα ως εξής:

1 .Για την κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές):

τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή δετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. Ειδικά για τα τηρούμενα μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα οι κατηγορίες πτυχίων μελετών που απαιτούνται για την κατηγορία μελέτης 9 που ζητείται είναι πτυχίο τάξεως Δ' και άνω

2. Για την κατηγορία μελέτης 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων):

τουλάχιστον ένας (1) Μελετητής 12ετούς εμπειρίας από την κτήση Διπλώματος και αποδεδειγμένη μελετητική εμπειρία Ειδικά για τα τηρούμενα μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα οι κατηγορίες πτυχίων μελετών που απαιτούνται για την κατηγορία μελέτης 6 που ζητείται είναι πτυχίο τάξεως Γ' και άνω

 

6. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και από ιδίους πόρους του Δήμου Εορδαίας (Κ.Α. 60.7413.0049.).

 

7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε (240) διακόσιες σαράντα ημερολογιακές μέρες.

 

8. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού, 7.156,00 € (επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι Ευρώ) (άρθρο 72, παρ. 1.α) του Ν.4412/2016).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης.

 

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» με βάση τη τιμή (χαμηλότερη προσφορά).

 

11. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ.αρ.44/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΑΣΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ