Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΤΗΠ

7η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05-08-2022 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

 

 

Καλείστε στην 7η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 2022, η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π., για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ 1ο Οφειλές Κατανάλωσης περιόδου 2021-2022 – Διευκολύνσεις προς τους Καταναλωτές

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση αναθεωρημένου σχεδίου σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρικών λεβήτων

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών επικοινωνίας για το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου καταναλωτών, της υπ`αρίθμ. 12/2022 μελέτης

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης, όρων υπηρεσίας και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μετασχηματιστών της υπ`αρίθμ. 14/2022 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου «Επέκταση δικτύου Τηλεθέρμανσης, προμήθεια και εγκατάσταση Θερμικών Υποσταθμών καταναλωτών εργατικών κατοικιών, Πτολεμαΐδα I, II, III, IV, V και οικισμού Ν. Καρδιάς Δήμου Εορδαίας», της υπ`αρίθμ. 11/2018 μελέτης

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου «Επέκταση δικτύου Τηλεθέρμανσης, προμήθεια και εγκατάσταση Θερμικών Υποσταθμών καταναλωτών εργατικών κατοικιών, Πτολεμαΐδα I, II, III, IV, V και οικισμού Ν. Καρδιάς Δήμου Εορδαίας», της υπ`αρίθμ. 11/2018 μελέτης

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση 1ου πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας Ασφάλισης περιουσίας και απώλειας εσόδων της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΘΕΜΑ 8ο Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Επαλήθευσης Αποθεμάτων Αποθήκης

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών έργου «Αγωγός διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ», της υπ`αρίθμ. 10/2018 μελέτης

ΘΕΜΑ 10ο Εξέταση Θεμάτων Προσωπικού

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση Δαπανών

 

 . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ