Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος Καισαρειάς - Αιανής με κατασκευή γέφυρας στη θέση ‘Χάντακας’ Δ.Ε. Αιανής και Ελίμειας, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος Καισαρειάς - Αιανής με κατασκευή γέφυρας στη θέση ‘Χάντακας’ Δ.Ε. Αιανής και Ελίμειας, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας»

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ
45/Β’), τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους
(οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής,
Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν
γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ10, που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ, διαβιβάστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος Καισαρειάς -
Αιανής με κατασκευή γέφυρας στη θέση ‘Χάντακας’ Δ.Ε. Αιανής και Ελίμειας, του
Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2205774926).
Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία έναρξης δημόσιας διαβούλευσης: 21/7/2022 και ημερομηνία λήξης
αυτής η 19/8/2022
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων του
ενδιαφερόμενου κοινού: 21/7/2022 και ημερομηνία λήξης αυτής η 19/8/2022
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή: Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών
πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου
κοινού: Περιφερειακό Συμβούλιο, Δευτέρα - Παρασκευή, 07:00-15:00,
τηλ.2461052621
Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης:
www.pdm.gov.gr.
Εφημερίδα όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ».

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Καλλιόπη Κυριακίδου - ΤσιάγγουΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ