Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού του Δήμου Βοΐου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας  στα δίκτυα πόσιμου νερού του Δήμου Βοΐου»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Βοΐου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού του Δήμου Βοΐου» προϋπολογισμού 2.015.187,00 € άνευ Φ.Π.Α. 24%, (CPV: 32441200-8).

 

1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας: Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης, Τ.Κ. 50001, Νεάπολη, Τηλ.: +30 2468350218. e-mail: deyaboiou@gmail.com, ιστοσελίδα: http://www.deyaboiou.gr. και http://www.dimosvoiou.gr .

2. Κωδικός NUTS: EL531

3. Σύντομη περιγραφή: Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σύγχρονου εξοπλισμού σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις του υδρευτικού δικτύου της ΔΕΥΑ Βοΐου, που εκτείνεται σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Καλλικρατικού Δήμου Βοΐου. Κύριος σκοπός είναι να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αντλιοστασίων, με γνώμονα την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Εξετάζοντας τρόπους μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης, επιδιώκεται η μείωση της άσκοπης λειτουργίας των αντλιοστασίων και η ελαχιστοποίηση του κόστους ενέργειας.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

 

ΤΜΗΜΑ 1 : «ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 1.813.490,00 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2 : «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 168.497,00 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 3 : «ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 33.200,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος και για όλα τα Τμήματα όπως αναλύονται στο Παράρτημα Ι της υπ. αρ., πρωτ. 2101/2022 διακήρυξης. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών θα αποκλείονται.

 

4. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

5. Χρόνος παράδοσης: Δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού, άρθρο 2.2.1.

7. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού Π/Υ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι: ποσού σαράντα χιλιάδες τριακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (40.303,74 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

8. Παραλαβή προσφορών / Πρόσβαση στα Έγγραφα: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12/08/2022 και ώρα 17:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 23.08.2022 και ώρα 11:00 π.μ. Το πλήρες κείμενο της

διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ομοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://dimosvoiou.gr.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 164430, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.dimosvoiou.gr, ενώ η παρούσα, δημοσιεύεται στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια) και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι to Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον». Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2661/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

12. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑΒ, κ. Νικόλαο Καλογερίδη και στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Μυλωνά Σωτήριο (τηλ.: 2465350185 / 2465350100, Φαξ: 2465023270 / 2465350145), τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Αλέξανδρος ΖεμπιλίδηςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ