Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», Αριθμός Διακήρυξης; 10/2022 (ΕΣΗΔΗΣ 163270).

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», Αριθμός Διακήρυξης; 10/2022 (ΕΣΗΔΗΣ 163270).

 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», CPC 90620000.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Εκτιμώμενη Αξία (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 1 : «ΕΟΡΔΑΙΑ» 110.800,00 €

ΤΜΗΜΑ 2 : «ΣΕΡΒΙΑ-ΒΕΛΒΕΝΤΟ» 96.850,00 €

ΤΜΗΜΑ 3 : «ΑΝΩ ΒΟΪΟ(ΤΣΟΤΥΛΙ)» 111.700,00 €

ΤΜΗΜΑ 4 : «ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε

ΚΟΖΑΝΗΣ» 81.650,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 400.000,00 €

ΦΠΑ: 96.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 496.000,00 €

 

Προσφορές υποβάλλονται ένα ή παραπάνω τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων

Προϋπολογισμός: 496.000,00 € (με ΦΠΑ).

Γλώσσα: Ελληνική

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: 12 Μήνες.

Διάρκεια Σύμβασης: 6 Μήνες

Αρμόδιο Όργανο Άσκησης Προσφυγών: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), σύμφωνα με τα άρθρα 345-374 του ν. 4412/16 και του Π.Δ 39/2017, όπως ισχύουν.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, της αρίθμ. 56902/215/17 (Β/1924) Υ.Α και τον Ν. 4412/16

§ Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 30/06/2022

§ Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/07/2022 και ώρα 15:00.

§ Αποσφράγιση Προσφορών 04/08/2022, ώρα 10:00 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Αναλυτικοί Όροι του Διαγωνισμού και σχετικές λεπτομέρειες: Όπως αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση : https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες : όσον αφορά την διακήρυξη στο τηλ. 2461351194, για τις Τεχνικές Προδιαγραφές στο τηλ. 2461052250. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του φορέα και το χώρο του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, για ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ανακοινώσεις, στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Περίληψη απεστάλη για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28/06/2022 (2022-097520).

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Κασαπίδης ΓεώργιοςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ